Polityka jakości i cele Spółdzielni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce cały swój wysiłek poświęca utrzymaniu stałej i wysokiej jakości produkowanych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz legalności i autentyczności przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach firmy.

Dbałość o jakość surowca jest zawsze dla Spółdzielni sprawą najwyższej wagi. Nasze mleko odbierane jest z zachowaniem wysokich wymogów sanitarnych. Codzienna współpraca z producentami surowca wpływa na utrzymanie wysokiej i powtarzalnej jakości odbieranego z gospodarstwa mleka i tym samym produktów.

Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce jest ukierunkowana na budowanie zaufania i zadowolenia klientów oraz właścicieli Spółdzielni poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań jak i oczekiwań w każdym aspekcie funkcjonowania Spółdzielni.

Dbałość o środowisko naturalne jest dla Spółdzielni jednym z ważnych elementów zarządzania firmą. Realizowane jest to m.in. poprzez efektywne wykorzystanie nośników energii, wprowadzanie energooszczędnych technologii oraz ciągłe dążenie do minimalizacji wpływu działalności Spółdzielni na środowisko.

W dążeniu do utrzymania jak najwyższej jakości naszych produktów służy nam opracowany i wdrożony System HACCP, dzięki któremu poprzez zarządzanie ryzykiem, przeprowadzaniem analiz zagrożeń, identyfikacji i monitorowaniu Krytycznych Punków Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawa eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne.

W ramach ciągłego doskonalenia systemów jakości oraz zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości naszych produktów wdrożona została Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności BRC.

Realizacja Polityki Bezpieczeństwa i Jakości oraz funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności są nadzorowane poprzez systematyczne przeglądy procesów produkcyjnych i funkcjonujących procedur jakościowych oraz ich doskonalenie uwzględniając postęp techniczny i technologiczny.

Pracownicy Spółdzielni znają politykę jakości firmy, są przeszkoleni oraz włączeni we wszelkie działania związane doskonaleniem i utrzymaniem systemu HACCP i standardu BRC.

   Wiera Pawluczuk       Patryk Michał Duchna

   Prezes Zarządu    Zastępca Prezesa Zarządu

 


Certyfikaty